Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
Strona główna Wydziału
Animacja promocyjna : agh.swf

Kierunki zamawiane – rekrutacja 2012/13 – studia 1. stopnia

Kierunki studiów Fizyka Techniczna i Fizyka Medyczna od roku 2012/13 do końca roku 2015 są kierunkami dodatkowo finansowanymi z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Oznacza to, że kierunki tych studiów uznane zostały przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, jako priorytetowe dla rozwoju naszego kraju.

Uzyskane środki finansowe przeznaczone są głównie na:

  • dodatkowe stypendia w wysokości 1000 zł miesięcznie przez cały okres trwania studiów. Stypendia te przyznawane są w cyklach semestralnych i obejmują do 50% studentów. Podstawowym kryterium przyznawania stypendium są wyniki w nauce (dla studentów I semestru o przyznaniu stypendium decydują wyniki z egzaminu maturalnego). W roku akademickim 2012/2013 planowane jest przyznanie 85 takich stypendiów,
  • organizacja kursów wyrównawczych z matematyki i fizyki dla studentów pierwszego roku,
  • organizacja i finansowanie praktyk zawodowych dla studentów,
  • organizacja i finansowanie krajowych i zagranicznych staży zawodowych,
  • doposażenie specjalistycznych pracowni dydaktycznych Wydziału w nowoczesną aparaturę pomiarową.

Więcej informacji o kierunkach studiów i rekrutacji.

Kierunki zamawiane – rekrutacja 2011/14 – studia 2. stopnia

24 maja 2010 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło listy rankingowe w konkursie w ramach Poddziałania 4.1.2 Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy.

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie uzyskała dofinansowanie na dwa kierunki zamawiane. Spośród 197 złożonych wniosków na 1. miejscu listy rankingowej znalazł się projekt autorstwa Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej zatytułowany Teraz Fizyka. Nowe formy kształcenia bliżej pracodawców! Dzięki temu w latach 2010/11 - 2014/15 studenci studiów I stopnia (przyjęci w jesieni 2010 i 2011) oraz studenci studiów drugiego stopnia (przyjęci w latach 2011-2014) kierunków

mogą liczyć zarówno na bardzo atrakcyjne stypendia, jak i rozbudowę i uatrakcyjnienie oferty nauczania.Pozyskane przez Wydział środki finansowe przeznaczone są na:

  • stypendia dla studentów
  • doposażenie specjalistycznych pracowni dydaktycznych Wydziału w nowoczesną aparaturę pomiarową
  • wyjazdy studentów na krajowe i zagraniczne wyjazdy szkoleniowe, konferencje, staże zawodowe
  • doposażenie bazy dydaktycznej Wydziału w nowe podręczniki (m.in. napisane przez pracowników Wydziału, pod kątem prowadzonych zajęć).

KL agh UE
Strona główna Wydziału